ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan digitalisaatiota ja sen vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnankin tasolla. Kurssin näkökulmia ovat
- työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena,
- digitaalinen oppiminen ja opettaminen,
- viestinnän ja median murros,
- liikunta- ja hyvinvointiteknologia,
- digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla,
- digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus sekä
- digitaalinen talous.

Suoritustavat

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
Lisäksi opiskelija hahmottaa, millaisia digitaalisia taitoja oma ammatillinen osaaminen vaatii.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus