FTEM1004 Näyttöön perustuva kuntoutus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

Kuntoutus osana näyttöön perustuvaa terveydenhuollon mallia

Erilaiset tutkimusasetelmat ja näytön vahvuus kuntoutuksessa

Tutkimusten laadun arviointi ja näytönaste

Tutkimustiedon soveltaminen kuntouksen käytäntöön

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata näyttöön perustuvan kuntoutuksen käsitteet, periaatteet ja käytänteet
- hakea ja valita tutkimustietoa alansa tärkeimmistä tietokannoista
- arvioida kriittisesti olemassa olevan tutkimustiedon luotettavuutta ja sen soveltuvuutta kuntoutukseen käyttöön
- hyödyntää tutkimusnäyttöä käytännön kuntoutustyössä, sen johtamisessa ja/tai uudistamisessa

Lisätietoja

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät.

Esitietojen kuvaus

AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto terveys-, sosiaali- tai liikunta-alalta

Oppimateriaalit

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Kirjallisuus

  • Malmivaara, A. 2015. Benchmarking controlled trial – a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals of Medicine, 47: 332 – 340. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4673508/
  • Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2012. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/documents/10184/12762/hoitosuositustyoryhmien-kasikirja.pdf
  • Pohjalainen, T. 2005. Kuntoutuksen vaikuttavuus – mitä se tarkoittaa ja onko näyttöä? Suomen Lääkärilehti 60, 3399-3405.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja