ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Erilaiset oppimisen, osallisuuden ja käyttäytymisen haasteet (mm. luki, matematiikka, tarkkaavuus, autismikirjo). Tuen tarpeiden arviointi ja tukikeinot yksilöllisen osallisuuden ja oppimisen mahdollistajina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • tuntee erityyppisten oppimisen vaikeuksien keskeiset piirteet ja niiden syytaustat

  • ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen, oppimisedellytysten ja osallisuuden yksilöllistä vaihtelua

  • tuntee erilaisia arvioinnin tavoitteita ja arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa ja osallisuudessa

Oppimateriaalit

Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen. (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat)
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, verkkotentin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

seminaari (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkotentti, seminaarit ja oppimistehtävät

Opetus

x

e-tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

e-tentti

Opetus

x

oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

oppimistehtävä

Opetus