ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

tuen yleiset periaatteet oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki lukivaikeuksissa, oppimisen tuki matematiikan oppimisvaikeuksissa, oppimisen tuki tarkkaavuuden ongelmissa, oppimisen tuki käyttäytymisen ongelmissa, oppimisen tuki motorisen oppimisen vaikeuksissa, oppimisen tuki hahmotusvaikeuksissa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää arvioinnin ja tuen dynaamisen vuorovaikutuksen
- ymmärtää tehokkaan oppimisen tuen yleiset periaatteet
- osaa analysoida ja soveltaa oppimisen vaikeuksien tukikeinoja

Oppimateriaalit

Oppimisen vaikeudet. 2019. Toim. T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan asiantuntijalinjan opiskelijoille ja aineopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
For international students.
Arviointiperusteet:
eExam
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

e-tentti suomeksi (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eExam in English (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus