ELIP1010 Kaikille avoin liikunta (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Lasten oikeuksien sopimus

Vammaisten oikeuksien sopimus

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki

Liikuntalaki

Varhaiskasvatusta ja koulutusta koskeva lainsäädäntö

Liikkumisympäristöjen esteettömyys ja saavutettavuus

Liikkumisympäristöjen tarkastelu, suunnittelu ja kehittäminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta

Osallisuus ja sen edistäminen liikunnassa

Valtion liikuntaneuvoston Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaoston toiminta


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää liikkumisympäristön saavutettavuuden ja esteettömyyden merkityksen ihmisen fyysisen aktiivisuuden ja liikuntaharrastuksen kannalta
  • tuntee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan lainsäädännön ja kansainväliset sopimukset sekä osaa soveltaa tietoaan liikuntakontekstissa
  • tunnistaa syrjiviä käytänteitä liikunnassa ja urheilussa
  • tietää keinoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liikunnassa ja saa kokemuksia niiden käyttämiseen liikuntatilanteissa

Oppimateriaalit

Verhe, I. & Ruti, M. 2007. Esteetön luontoliikunta. Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu 93

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 215-251)

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö liikunnassa ja urheilussa. Luettavissa https://www.finlex.fi/

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Luennot 10 h, Seminaari 10 h, Harjoitukset 40 h, Seminaarityö. Arviointiperusteet: opetukseen osallistuminen, seminaarityö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (JYUavoin) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus