ELIP1003 Toimintakyky ja liikunta (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

  • Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokittelu (ICF, sosiaalinen vs. medikaalinen malli, person environment fit -malli, tms.)
  • pitkäaikaissairauksien ja vammojen vaikutukset toimintakykyyn ja liikuntaan
  • liike- ja liikkumisvalmiuksien arviointi ja mittaaminen
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi ja mittaaminen
  • Move!-mittausmenetelmän soveltaminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää toimintakykyä rajoittavat tekijät ja niiden merkityksen liikunnan näkökulmasta
  • tietää liikunnan mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
  • osaa liikkumisen ja toimintakyvyn arvioinnin perusteet

Oppimateriaalit

Oheismateriaali

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.

Käypä hoito suositukset. Luettavissa https://www.kaypahoito.fi/suositukset


Tenttikirjallisuus

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 61-68)

Viholainen, H., Hemmola, P-M., Suvikas, J. & Purtsi, J. 2011. (47 s.) Loikkiksella Ketteräksi. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, KUMMI 7. Niilo Mäki Instituutti ja Suomen CP-liitto. Jyväskylä: Niilo Mäki InstituuttiRintala, P., Asunta, P. & Silventoinen, K. 2017. Lasten

Erityisliikunnan perusteet. Jyväskylä: Likes. (http://www.peda.net/veraja/jyu/liiktdk/liikuntatieteet/soveltava).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Luennot 24 h, Seminaari ja harjoitukset 24 h, Erityistarpeet liikunnassa -työkirja, Kirjallisuuden tenttiminen. Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen seminaariin ja harjoitustehtävien suorittaminen. Kirjallisuuden tenttiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (JYUavoin) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus