STOPER Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Sosiaalityön perusopinnot. Vapaa opintokokonaisuus. Tutkinto-opiskelijat ja sivuaineilijat suorittavat samalla tavalla paitsi STOP1001 kirjallisuuskohta.

Kuvaus

Sosiaalityön perusopinnot koostuvat sosiaalityön, suomalaisen yhteiskunnan, yhteiskuntateorioiden sekä kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation perusteista. Opinnot tutustuttavat kriittiseen ajatteluun ja tieteelliseen kommunikaatioon sekä opettavat muotoilemaan ja esittämään tieteellisiä väittämiä. Perusopintojen kurssit tarjoavat ajankohtaista tutkittua tietoa sosiaalityöstä sekä laajemmin tietoa kansainvälistyvästä suomalaisesta yhteiskunnasta osana maailmaa. Perusopintoihin sisältyy sosiaalityön työssäoppimisjakso.

Sosiaalityön perusopintoihin kuuluvat jaksot

· STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)

· YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)

· YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)

· YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

· STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat monialaisen tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä käytäntönä, teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisestä tekstiä. Hän hallitsee kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteet. Hän osaa pohtia ja jäsentää oman osaamisensa kehittymistä suhteessa työelämässä tarvittaviin taitoihin, kansainvälisyyteen liittyviin kysymyksiin sekä tiedon ja toiminnan eettisyyteen.

Lisätietoja

Vapaa opintokokonaisuus

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)