TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys (2–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Gerontologia ja kansanterveys tieteenalana

Gerontologian teoreettiset perusteet

Väestönmuutos ja työelämä

Ikä, vanheneminen, sairastavuus, toimintakyky ja kuolleisuus

Vanhuus ja ageismi

Ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen

Aktiivisena vanheneminen

Ympäristön ja teknologian merkitys vanhusten hyvinvoinnille

Yksinäisyys, mieliala ja hyvinvointi vanhuudessa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata vanhenemisen väestötasoisena ilmiönä

  • tietää gerontologian peruskäsitteet

  • osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia

  • ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin

  • osaa nimetä iäkkään väestön terveyden ja hyvinvoinnin mittareita yksilö- ja väestötasolla ja tietää niiden käytön periaatteet

  • osaa selittää toimintakyvyn käsitteen ja nimetä toimintakyvyn arviointimenetelmiä

  • ymmärtää ikääntyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen periaatteet väestötasolla

Kirjallisuus

  • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 16–109 ja ss. 278–554, Osa I: Gerontologia tieteenalana, Osa II: Vanheneminen väestötasolla, Osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ja Osa VI: Hyvän vanhenemisen edistäminen) (369 s.)
  • Huom. kirja vaihtuu uuteen painokseen sitten kun se on saatavilla: Rantanen, T., Kokko, K., Sipilä, S. ja Viljanen, A. (toim.) 2022 Gerontologia. 5. painos. Helsinki: Duodecim.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Tentti 100% (kirja 50% ja luennot 50%)
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus