NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältöinä ovat:

nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi, nuorten ongelmat ja haasteet nyky-yhteiskunnassa, nuorten auttaminen ja tukeminen haastavissa elämäntilanteissa, nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa nuorten hyvinvointia ja kasvua turvaavia, edistäviä ja horjuttavia tekijöitä,

· jäsentää monipuolisesti nuorten nyky-yhteiskunnassa kohtaamia ongelmia ja haasteita,

· eritellä eri tahojen (mm. perhe, koulu, nuorisotyö, sosiaalityö) mahdollisuuksia tunnistaa ja auttaa nuoria haastavissa elämäntilanteissa ja

· tarkastella nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Oppimateriaalit

1. Gissler, M., Kekkonen, M. & Känkänen, P. (toim.) 2018. Nuoret palveluiden pauloissa. Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-200-0

2. Myllyniemi, S. (toim.) 2015. Ihmisarvoinen nuoruus. Nuorisobarometri 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 83. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2015/03/Nuorisobarometri_2014_web.pdf

3. Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.) 2018. Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 140.

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/03/NB_2018_web.pdf

4. Peltola, M. & Moisio. J. 2017. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 112.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla_uusin.pdf

5. Tani, S., Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. 2019. Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen? Kasvatus & Aika 13 (3), 4-25. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/80151/44695

6. Välijärvi, J. (toim.) 2019. Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille. Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7. Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta