NUOP050 Nuorisotutkimuksen menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältöinä ovat:

tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat nuorisotutkimuksessa, tutkimuskohteen asettamat erityispiirteet tutkimukselle

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· eritellä tutkimuskohteen asettamia erityispiirteitä tutkimukselle,

· kuvailla nuorisotutkimuksessa käytettyjä lähestymistapoja ja tunnistaa joidenkin lähestymistapojen eroja,

· vertailla nuorisotutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä suhteessa tutkimuksessa tavoiteltavan tiedon luonteeseen.Oppimateriaalit

1. Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (toim.) 2018. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 206.

2. Nikula, E., Järvinen, T. & Laiho, L. 2020. The Contradictory Role of Technology in Finnish Young People´s Images of Future Schools. Young 2020, 1-20.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1103308819894806

3. Pyyry, N. 2012. Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Nuorisotutkimus 30(1), 35-53.

4. Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2013. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.

5. Tikka, M. 2014. Tutkija nuorten mediamaailmassa: tutkimuseettisiä kysymyksiä. Nuorisotutkimus 32(3), 44-52.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta