NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältöinä ovat:

koulu moniulotteisena tilana, kouluhyvinvointi ja -viihtyvyys, koulun ja koulutuksen merkitys nuoruudessa, koulun ja nuorisotyön yhteistyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tarkastella ja jäsentää koulua monimuotoisena tilana,

· tunnistaa kouluhyvinvoinnin edellytyksiä,

· tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa ja

· kuvailla nuorisotyön roolia ja käytänteitä koulun arjessa.

Oppimateriaalit

1. Kiilakoski, T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 107. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulu_on_enemman.pdf

2. Manninen, S. 2018. Kouluviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tohtorikoulu/kasvatustieteiden-tohtoriohjelma/valmistuneet-vaitoskirjat/978-951-39-7429-9_vaitos18052018.pdf

3. Paju, P. 2016. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 108. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulua_on_kaytava.pdf

4. Pekkarinen, E. & Myllyniemi, S. (toim.) 2018. Opin polut ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 129. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2018/03/Nuorisobarometri_2017_WEB.pdf

5. Wang, M-T., Kiuru, N., Degol, J. & Salmela-Aro, K. 2018. Friends, academic achievement, and school engagement during adolescence: A social network approach to peer influence and selection effects. Learning and Instruction, vol. 58, 148-160.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475217306801?via%3Dihub 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta