LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat
Psyykkiset taidot
Psykologisen joustavuuden malli
Hyvinvointikäyttäytymisanalyysit
Ohjausprosessin eteneminen
Muutosohjaajan/-valmentajan etiikka
Pysyvän muutoksen tukeminen


Suoritustavat

Seminaarit ja harjoitukset 32 t. Osallistuminen seminaareihin, harjoitustehtävien tekeminen ja kurssitehtävien suorittaminen, valmennusharjoittelu.


Arviointiperusteet

Aktiivinen, vuorovaikutteinen ja eettisesti muut huomioiva osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen, valmennusharjoitusten suorittaminen, valmennusprosessin esittely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on tiedot ja taidot arvo- ja hyväksyntäpohjaisesta lähestymistavasta ja psykologisen joustavuuden mallista.
  • opiskelija osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia, arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan sisältyviä taitoja.
  • opiskelija osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
  • opiskelija ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet. 

Lisätietoja

Ajoitus kevät

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Oppimateriaalit

Moodle- oppimisympäristön materiaali

Kangasniemi, A. 2017. Tavoitteesta tavaksi: Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia. Kirjapaja. ISBN: 9789522886477

Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. 2. Painos. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oy. Vantaa. ISBN:9789526848808.

Pietikäinen, A. (2019). Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.


Oheiskirjallisuus:

Hayes, S. C. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kangasniemi, A.M. Lappalainen, R., Kankaanpää, A. Tolvanen A. & Tammelin, T. (2015). Towards a physically more active lifestyle based on one ́s own values: the results of a randomized controlled trial among physically inactive adults. BMC Public Health, 15:260. DOI: 10.1186/s12889-015-1604-x

Kangasniemi, A. (2015). The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences 2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, ISSN 0357-2498; 305.

Lappalainen, R. (2010). Painon ja mielen psykologiaa: Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnass: ohjaajan opas. Tampere: Suomen käyttäytymistieteellinen tutkimuslaitos.

Pietikäinen, A. (2016). Joustava mieli. Duodecim.

Stoddard, J. & Afari, N. (2014). The big book of ACT metaphors: a practitioner's guide to experiential exercises and metaphors in acceptance and commitment therapy. E-kirja. New Harbinger Publications.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus