LFYS007 Pro gradu-seminaari II (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opinnäytetyön edistymisen raportointi ja valmiin työn esittäminen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

• perustella tutkimusaineiston analyysissä käyttämiään tapoja ja menetelmiä ja niiden mahdollisia virhelähteitä

• hyödyntää oman tieteenalansa tutkimus- ja analysointimenetelmiä tutkimusongelmien ratkaisemiseksi eettisesti hyväksytyllä tavalla

• kirjoittaa tutkielman menetelmä- ja tulososiot selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi havainnollistaen esitystään kuvin ja taulukoin

• esittää ja tulkita tutkimustuloksia kriittisesti ja loogisesti

• perustella ja puolustaa omia tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä

• kirjoittaa tutkielman pohdinnan ja johtopäätökset loogisesti eteneväksi, selkeäksi kokonaisuudeksi

• puolustaa omaa pro gradu tutkielmaa

• arvioida ja antaa rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töistä


Suoritustavat

Seminaari 40 tuntia.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.

Osaamistavoitteet

Tukea pro gradu -tutkielman tekemistä

Lisätietoja

5. syys- ja kevälukukausi

Esitietojen kuvaus

LFYS003 Liikuntafysiologian tutkimusmetodiikka
LFYS006 Pro gradu -seminaari I

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus