LFYS003 Liikuntafysiologian tutkimusmetodiikka (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

LitK valmis ennen kurssin aloittamista. Vain LFY pääaineen opiskelijoille.

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen liikuntafysiologisten tutkimusten keskeisiin tiedonhankinta- ja analyysimetodeihin

Suoritustavat

Tutkimusmenetelmäseminaari (24 tuntia), jossa raporttien muodossa tutustutaan eri aihealueiden tutkimusmetodiikkaan sekä laaditaan tutkimusmenetelmiä käsittelevä laaja kirjallisuuskatsaus.
Seminaariraporttien laatiminen ja tenttiminen.

Arviointiperusteet

Laajan seminaarikirjallisuuskatsauksen ja esitysten osuus on 80 % ja opponenttina työskentely sekä aktiivisuus kurssilla 20 %

Osaamistavoitteet

Syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
• valita tutkimukseen soveltuvia menetelmiä
• arvioida kriittisesti menetelmien validiteettia ja reliabiliteettia
• arvioida kriittisesti tutkimustietoa
• integroida teoriatietoa ja tutkimustuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä

Lisätietoja

4. kevätlukukausi

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Laajan seminaarikirjallisuuskatsauksen osuus on 70 % ja seminaariesitysten, opponointien ja osallistumisaktiivisuuden osuus 30 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus