YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojakso perehdyttää viestinnän ja vuorovaikutuksen perustavaan rooliin organisaatioissa. Jakso lisää ymmärrystä siitä, miten viestinnällä ja vuorovaikutuksella työorganisaation toimintaa, miten organisaatiokulttuuri rakentuu ja miten rakennetaan osallistavaa ja yhdenvertaisuutta vaalivaa työyhteisöä. 

Tarkastelemalla työorganisaation viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä toimivan, inklusiivisen ja innovatiivisen työorganisaation rakentamisessa opintojakso edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen päämääriä 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta innovaatioita ja infrastruktuureja ja 10 Eriarvoisuuden vähentäminen. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän perustavan roolin organisaation rakentumisessa

  • osaa tunnistaa ja analysoida työorganisaation erilaisia viestinnän virtoja 

  • osaa tunnistaa erilaisia viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä haasteita työorganisaatiossa ja löytää ratkaisuja työpaikan viestinnän kehittämiseen

  • osaa reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan työelämän näkökulmasta 


Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusteet

Kirjallisuus

  • Mikkola, L. & Valo, M. (2020) Workplace communication. Routledge.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opetukseen, 80 % läsnäolovelvollisuus.
Arviointiperusteet:
Ryhmätyönä laadittu esitelmä. Oppimispäiväkirja.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus