VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

pedagoginen asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti, tiimin pedagoginen johtajuus ja laatu, jatkuva oppimisen tukeminen työyhteisössä, ryhmäilmiöt, yhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita 
  • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät varhaiskasvatustyössä sekä opettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana 
  • ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita ja jatkuvan oppimisen merkityksen yksilö- ja yhteisötasolla 
  • kykenee omalla toiminnallaan edistämään yhteisön hyvinvointia sekä tunnistaa työsuojelun merkityksen 
  • kykenee kehittämään ja arvioimaan pedagogista toimintaa työyhteisössä ja edistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla 

Oppimateriaalit

Niemistö, R. 2016. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana.  

Kauppila, R. A. 2006 (tai uudempi painos). Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. Jyväskäskylä: PS-kustannus.  

Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel. 

Karila, K. & Kupila, P. 2010. Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Työsuojelurahaston hanke 108267. Loppuraportti. http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf 

Vlasov, J. ym. 2019. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Parrila, S. & Fonsén, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Jyväskylä: PS-Kustannus 

Hujala, E. & Turja, L. 2017. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Osat 1 ja 5. 

Lisäksi artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien tekeminen, tentti/oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus