LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

A. Hyvinvoinnin ja terveyden laaja-alainen määrittely

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
 • toimintakyky
 • elämänkulku ja -laatu
 • erot väestöryhmien hyvinvoinnissa ja terveydentiloissa


B. Liikunnan merkitys terveyden ylläpitämisessä sekä kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa:

 • sydän- ja verisuonitaudit
 • lihavuus ja kardiometabolinen oireyhtymä
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • mielenterveyden ongelmat
 • keuhkosairaudet
 • syöpäsairaudet
 • muut (lihastaudit, kehitysvammat jne.)
 • liikuntasuositukset eri riskiryhmissä ja liikunnan vasta-aiheet


C. Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot:

 • liikunnan yhteys yksilön kokemaan hyvinvointiin
 • liikunnan yksilölliset terveyshyödyt
 • sosioekonomisen aseman vaikutukset


D. Liikunnan merkitys yksilön toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa sekä väestön terveyserojen vähentämisessä


E. Kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyys

 • liikuntakasvatuksessa sekä ohjatun liikuntatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • liikunta- ja terveysalan asiantuntijuudessa
 • julkishallinnossa ja poliittisessa päätöksenteossa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä laaja-alaisesti
 • on hankkinut perustiedot väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tiloista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
 • osaa perustella liikunnan merkityksen yleisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa sekä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa
 • tuntee liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten yksilölliset erot sekä terveydentilaan liittyvät liikunnan vasta-aiheet (turvallisen liikunnan perusteet)
 • kykenee yhdistämään kansanterveystieteellisen perusymmärryksen oman tutkinto-ohjelman tuottamaan asiantuntijuuteen

Lisätietoja

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Syyslukukausi
Tämä kurssi sisältyy koko laajuudeltaan (5 op) terveystiedon perusopintoihin.
Huom. 3 op osuus (luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentti) vastaavat vanhan opetussuunnitelman opintojaksoa KTEP003 (3 op).

Oppimateriaalit

Kirjatentti (tentitään yksi kirja):

Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2013). Kansanterveystiede. 4. painos. Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-0277-5. (314 s.)

TAI

Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

Luentotentti:

- Durstine, J. Larry; Moore, Geoffrey E.; Painter, Patricia L.; (2016). ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities. 4. th edition. Human Kinetics. ISBN-13: 978-1450434140, ISBN-10: 1450434142. soveltuvin osin; Chapter 2 (s 15-31), Chapters 5-8 (s. 61-126), Chapter 17 (s.183-188), Chapters 31-32 (285-300); yht. 104 sivua.

Oheismateriaali:

- Videoidut asiantuntijahaastattelut kansanterveystieteellisen tiedon käytettävyydestä eri alojen asiantuntijatyössä

- Kokko, Sami & Martin, Leena (2018). LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. ISBN (PDF) 978-952-263-616-4; ISBN (nid.) 978-952-263-617-1

ISSN-L 2242-4563; ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu). 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 24 tuntia, luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3op). Luentotentin oppimateriaaleihin sisältyy luentomateriaalien lisäksi teos ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities Kirjatentti (2 op)
Arviointiperusteet:
Luentotentti 60 % Kirjatentti 40 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, luentotehtävät ja luentotentti (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille (24 tuntia) luennoilla annettavien ryhmätyötehtävien tekeminen ja luentotentin tekeminen (3 op). Luentotentin oppimateriaaleihin sisältyy luentomateriaalien lisäksi teos ACSM’s Exercise Management for persons with Chronic Diseases and Disabilities.

Opetus

x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Kirjallisuus:
 • Kirjatentti (tentitään yksi kirja): Kauhanen, Jussi; Erkkilä, Arja; Korhonen, Maarit; Myllykangas, Markku; Pekkanen, Juha (2013). Kansanterveystiede. 4. painos. Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-0277-5. (314 s.) TAI Saari, Juho (toim.) (2011). Hyvinvointi: suomalaisen yhteiskunnan perusta. Helsinki: Gaudeamus. ISBN: 978-952-495-716-8. (Noin 300 s., tarkista tentittävät sivut vuosittaiselta kurssitoteutukselta.)

Opetus