KIKV1005 Tietokirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan

· tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen

· kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon

· tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Hart, J. 2011. Storycraft. The Complete Guide to Writing Creative Nonfiftion. Chicago: The University of Chicago Press, Chapter 2 Structure, 20–40. pdf

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.

Journalistin ohjeet. Luettu 19.3.2020.

Poutanen, P. & Laaksonen, S.-M. 2019. Faktat nettiin. Helsinki: Gaudeamus, 112–156.

Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja. Jyväskylä: Docendo.

Reilun somen säännöt. Luettu 19.3.2020.

Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.

Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta