KIKV1004 Runous (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan

· tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia

· hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan

· kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin

· tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.

Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas.

Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas.

Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III. Turku: Savukeidas.

Hökkä, T. (toim.) 2000. Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Helsinki: SKS.

Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.

Lummaa, Karoliina. 2016. Runouden lukemisesta muuttuvassa ilmastossa. Tuli & Savu, nro 83. pdf

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta