KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

· valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

· tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä

· tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

· tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen

tutkimusetiikan periaatteita

· soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

· kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän

konventioita noudattaen

· esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa

· tulosten luotettavuutta ja merkitystä

· arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

Esitietojen kuvaus

Vähintään 20 op aineopintoja valmiina, jossa mukana KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina sekä joko TAIA401 Tutkimusvalmiudet tai YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tutkielma (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta