JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

- Kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermien löytäminen, keskeiset taloustieteiden tiedonlähteet ja keskeisten taloustieteiden tietokantojen hakutoiminnot ja haun muokkaaminen, hakutulosten kriittinen arviointi. Tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa.
- Tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
- ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
- löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
- osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
- löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
- osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
- pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
- tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
- osaa käyttää RefWorksia viitteidenhallinnassa

Lisätietoja

Ajoitus: 3. opintovuoden syksy, samanaikaisesti aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma -opintojakson kanssa.

Oppimateriaalit

Kopassa oleva kurssiaineisto.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus