JSBA1110 Metodiopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
• tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
• tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
• muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
• ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
• tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
• analysoida empiirisiä aineistoja.
• raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
• suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman

Lisätietoja

Suoritusajankohta: 3. opintovuosi

Esitietojen kuvaus

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja, JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS, tai vastaavat opinnot.

Kirjallisuus

  • Mahdollisista muutoksista kirjallisuudessa ilmoitetaan kontaktiopetuksen alkaessa.
  • Metsämuuronen, J. 2006 (tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet<br />ihmistieteissä. Gummerus.
  • Eskola, J, Suoranta, J. 2005 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.<br />Vastapaino.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kvalitatiiviset menetelmät, verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kvantitatiiviset menetelmät, itsenäiset harjoitustehtävät (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus