THISYVERI Taloushistorian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija

-tuntee historiatieteellisen keskustelun, sen keskeiset metodologiset suuntaukset, ja pystyy itse osallistumaan keskusteluun
-pystyy itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen työskentelyyn yksin ja ryhmässä
-osaa tuottaa ja välittää tieteenalan uutta tietoa
-tuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt
-osaa hyödyntää hankkimaansa tutkimustietoa ja tutkimustyön taitoja työelämässä
-pystyy toimimaan valitsemansa erikoisalan asiantuntijana monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)