TAIATTERI Taidehistorian ja taidekasvatuksen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

hallitsee taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja sisällöt,
tuntee kuvataiteen historialliset vaiheet ja nykytaiteen suuntaukset,
tuntee taidekasvatuksen keskeiset suuntaukset ja käytännöt,
osaa soveltaa taidekasvatuksen teoriaa taide- ja kulttuurialan käytäntöihin,
osaa soveltaa taidetta koskevaa teoreettista ja tutkimustietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet,
hallitsee taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tiedonhankinnan menetelmiä,
osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkielman,
osaa suunnitella ja arvioida taide- ja kulttuurialan toimintaa ryhmän jäsenenä,
hallitsee taide- ja kulttuurialan työelämätaitoja ja tuntee taide- ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia,
tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja
on valmis maisteriopintojen suorittamiseen.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä.

Pääaineopiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintovaiheessa.

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)