MUTA1101 Soveltava taide (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Soveltavan taiteen eri muodot ja taiteen ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimuksen tunteminen. Työelämäorientaatio: hyvinvointia edistävän taidetoiminnan käytänteiden ja toimijoiden tuntemus.

Suoritustavat

luento, seminaari, lukupiiri, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%) ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taiteen ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä ja kykenee kuvaamaan erityyppisiä soveltavan taiteen käytäntöjä. Hän tunnistaa hyviä käytänteitä ja kehittämisprosesseja taiteen ja hyvinvoinnin alalla ja tuntee niitä käsittelevää tutkimusta. Hän tuntee käsitteet osallistava taide, soveltava taide ja taidelähtöinen menetelmä.

Lisätietoja

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde