OKLS1409 Syventävät ilmiöopinnot 3: Itsenäinen työskentelyjakso (ped) (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tavoitteellisen ilmiöpohjaisen oppimisprosessin rakentamista oman oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Ilmiöiden teemat liittyvät koulutukseen, opettajana toimimiseen, koulujen opetussuunnitelmiin ja/tai opettajankoulutuksen ilmiöihin.
Opiskelija neuvottelee itsenäisesti tai pienryhmässä toteutettavan ilmiöpohjaisen oppimisprosessin yksilölliset tavoitteet ja sisällöt ohjaajan kanssa.

Suoritustavat

Luento ja pienryhmätyöstentely, itsenäinen opiskelu

Arviointiperusteet

Yksilöllisen oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöllisen ilmiöpohjaisen oppimisprosessin sekä soveltaa ja syventää valitsemansa alueen pedagogisia tietoja ja taitoja toiminnassaan.

Lisätietoja

Itsenäisen työskentelyn jakso.

Niillä luokanopettajan maisteriohjelmassa opiskelevilla, joilla KTK0006 Opetushallinnon opinnot 1 op eivät ole sisältyneet kandidaatin tutkintoon, ne sisällytetään tähän opintojaksoon. Tällöin OKLS1409 voidaan suorittaa 5 opintopisteen laajuisena.

Esitietojen kuvaus

OKLA4300 Kandidaatintutkielma 10 op
OKLS1209 Syventävät ilmiöopinnot 1: Ryhmäilmiöt ja oppiminen 7 op
OKLS1309 Syventävät ilmiöopinnot 2: Kouluyhteisö ja yhteiskunta 6 op

Oppimateriaalit

To be specified in the Study Programme.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde