MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kriittiseen ajatteluun ja tiedontuottamiseen sekä tiedon prosessointiin osana kieliasiantuntijan opintoja ja työelämätaitoja. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää nykyisen asiantuntijatyön kielellistä perustaa ja kehittää kriittisiä luku- ja kirjoitustaitoja sekä diskurssitaitoja.

Suoritustavat

Suositeltaa suoritustapa: kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät. Vaihtoehtoinen suoritustapa: suomen- tai englanninkielinen itseopiskelupaketti.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät (itsenäisesti ja ryhmissä), aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 % tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla ja osana itseopiskelupaketin ohjeita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella kieltä ja sen roolia tiedon tuottamisessa ja arvioinnissa, kriittisessä ajattelussa ja ongelmanratkaisussa
• tiedostaa kriittisen ajattelu-, luku- ja kirjoitustaidon ja diskurssitaitojen merkityksen osana kieliasiantuntijan työvalmiuksia
• omaa valmiuksia arvioida, prosessoida ja tuottaa tietoa kriittisesti sekä muokata tietoa erilaisille yleisöille sopivaksi
• osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös suomen- tai englanninkielisenä itseopiskelupakettina. Itseopiskelupaketille on joka lukuvuonna kaksi palautuspäivämäärää, yksi syyslukukaudella ja yksi kevätlukukaudella – päivämäärät päivitetään opetusohjelmaan. Monialainen kieliasiantuntija -kandidaattiohjelman opiskelijoille osallistuminen kontaktiopetukseen on suositeltava vaihtoehto; itseopiskelupaketti on suositeltava sivuaineopiskelijoille tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman vaihtajille.

Esitietojen kuvaus

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde