OKSPER Käsityön perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Käsityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• kykenee tarkastelemaan koulussa vallitsevia käsityön käytänteitä kriittisesti ja uudistamaan opetusta
• osaa toimia käsityön pedagogisena asiantuntijana sekä aineenhallinnasta ja työturvallisuudesta vastaavana opettajana perusopetuksen 1-6 –luokilla
• hallitsee monipuolisesti ainealueen sisältöjä ja osaa itseohjautuvasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida käsityöprosessia
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan käsityön oppimiskokonaisuuksia heterogeenisille oppijaryhmille
• tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian välisiä yhteyksiä
• ymmärtää käsityön yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
• osaa täydentää ainealueen tietämystään ja osaamistaan itsenäisesti.

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)