ETIKOK Etiikan opintokokonaisuus (25–40 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta ydinjaksosta (Etiikan peruskurssi ja Filosofinen etiikka) ja valinnaisista erikoistumisjaksoista. Ydinjaksoissa tutustutaan eettisen ja moraalisen ajattelun luonteeseen, arvoja ja normeja koskevan tiedon erityispiirteisiin, keskeisimpiin filosofisen etiikan ajatteluperinteisiin (hyveteoria, seurausetiikka ja velvollisuusetiikka), sekä keskeisimpiiin sisällöllisiin moraalisiin ajattelutapoihin (ihmisoikeudet, toimintavalmiudet, oikeudenmukaisuus, onnellisuus ja hyvinvointi). Erikoistumisjaksoilla paneudutaan syvällisemmin teoreettisiin metaetiikan kysymyksiin tai erilaisiin soveltavan etiikan osa-alueisiin opiskelijan oman valinnan mukaan.

- Etiikan peruskurssi
- Filosofinen etiikka
- Sosiaalietiikka
- Tieteen etiikka
- Etiikka ja talous
- Ethics of Global Responsibility
- Ympäristöetiikka
- Informaation etiikka

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eettisen ajattelun erityislaadun ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti moraalisia ongelmatilanteita. Opiskelija tietää, mitä erilaisten teorioiden mukaan tarkoitetaan ihmisoikeuksilla, oikeudenmukaisuudella ja hyvinvoinnilla. Opiskelija tuntee tärkeimmät eettisen ajattelun tyypit ja osaa suhteuttaa erilaisia moraalisia ratkaisuja eettisen ajattelun teoreettisiin malleihin omassa elämässään ja oman ammattialansa mukaisessa ympäristössä.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Rakenne

Valitse 25–40 op