XYHK2002 Tutkimusviestintä (OKL) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään tiedeyhteisössä toimimisen taitoja ja tuetaan kandidaatintutkielman työstämistä.

Keskeiset sisällöt 

  • Kirjoittamisprosessi   
  • Tiedonhankinta  
  • Monikielisten lähteiden kanssa toimiminen  
  • Palautevuorovaikutus  
  • Tieteellisen tutkielman perusrakenne ja konventiot 
  • Monikielisen vuorovaikutusosaamisen kehittymisen reflektointi


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • osaa suunnitella tieteellisen työn kirjoittamisprosessia sekä hyödyntää kirjoittamista ja palautevuorovaikutusta tutkimusprosessin edistäjänä 
  • osaa hyödyntää tiedonhakutaitojaan kansainvälisten lähteiden etsimiseen    
  • on kehittänyt strategioita ja oman ilmaisun keinoja monikielisten lähteiden kanssa toimimiseen    
  • osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan OKLA4301 Kandidaatintutkielma ja seminaari (9 op) -opintojakson yhteydessä.

Vieras kieli: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Kypsyysnäyte: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tutkimusviestintä (OKL) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus