XYHI5030 Vuorovaikutusosaaminen monitieteisessä projektissa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Vuorovaikutusosaamisen analysointia ja kehittämistä osana monitieteistä projektia. Tämä on TEKS4005-opintojakson pakollinen osasuoritus.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on osa TEKS4005 Monitieteinen projekti -opintojaksoa. Tällä Movin toteuttamalla osuudella tarkastellaan ja kehitetään projektin viestintää ja monialaista yhteistyötä.

Keskeiset opintosisällöt

 • Projektitiimin vuorovaikutus
 • Monialainen yhteistyö
 • Kielirepertuaarin hyödyntäminen
 • Kohdentaminen ja yhteisen ymmärryksen rakentuminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

 • Ymmärtää eri alojen asiantuntijoista koostuvan ryhmän yhteistyön vahvuuksia ja haasteita projektityöskentelyssä
 • Osaa viestiä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti monikielisessä ja –kulttuurisessa ryhmässä
 • Osaa rakentaa dialogisesti yhteistä ymmärrystä ryhmässä ja neuvotella yhteisistä tavoitteista, toimintatavoista ja työnjaosta
 • Kykenee dokumentoimaan omia työtehtäviään ja viestimään niistä muille ryhmän jäsenille
 • Kykenee työskentelemään prosessimaisesti osana projektityötä
 • Ymmärtää oman toimintansa merkityksen projektin etenemiselle ja ryhmän toiminnalle
 • Kykenee asennoitumaan ja motivoitumaan projektityöskentelyyn, vaikka projekti ei liittyisi täysin omaan asiantuntija-alaan
 • Osaa reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa asiantuntijatyössä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelman opiskelijoille. Mukaan toivotaan myös muiden alojen opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita, joista muodostuu puolet opintojakson opiskelijaryhmästä. Muiden alojen opiskelijat ja vaihto-opiskelijat voivat olla opinnoissaan kandidaatti- tai maisterivaiheessa. Opintojakson projektissa jokaisen tulee perehtyä oman alan ulkopuolisiin sisältöihin sekä viestiä ja tehdä yhteistyötä toisen alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Esitietojen kuvaus

Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelman opiskelijoiden esitiedot: Kurssin aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on suoritettuna syventävistä opinnoista sekä toisen opintokokonaisuuden opinnoista molemmista vähintään 15 op.

Muiden alojen opiskelijoiden esitiedot: Opiskelija voi olla opinnoissaan kandidaatti- tai maisterivaiheessa, mutta kandidaatintutkintoa tekevällä opiskelijalla tulee olla opintoja suoritettuna vähintään 120 opintopistettä.

Vaihto-opiskelijoiden esitiedot: Opintojaksolle ilmoittautuvat vaihto-opiskelijat haastatellaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja opintojakson tapaamisiin, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus