XYHH4000 Johdatus monikieliseen ja kulttuurienväliseen viestintään musiikkitieteessä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso johdattelee opiskelijoita työskentelyyn monikielisissä ryhmissä. Opintojakso tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä monikielisissä ryhmissä ja lisää näin opiskelijoiden tietoisuutta kielen ja viestinnän käytänteistä sekä asenteiden merkityksestä erilaisissa ryhmissä. Opintojakson tavoitteena on myös kehittää edelleen opiskelijoiden akateemisia opiskelutaitoja, mukaan lukien heidän kielellisiä resurssejaan.


Keskeiset opintosisällöt

 • monikielisyys yksilön ja ryhmän resurssina
 • ryhmäviestintä monikielisessä kontekstissa
 • kaikkien kielellisten resurssien hyödyntäminen
 • työkaluja oman viestinnän mukauttamiseen
 • akateemiset opiskelutaidot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • ymmärtää monikielisyyden ja kulttuurienvälisyyden perusteet
 • tunnistaa omat monikieliset repertuaarinsa ja pystyy hyödyntämään sekä kehittämään niitä
 • on kehittänyt ymmärrystään monikielisestä ryhmätyöskentelystä
 • huomioi ryhmän jäsenten kielelliset resurssit ja mukauttaa viestintäänsä sen perusteella
 • ymmärtää monikielisyystaitojen arvon työelämässä
 • osaa hyödyntää akateemisen opiskelun perustaitojaan kuten viittaamista lähteisiin ja tiedon prosessointia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus