XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla perehdytään akateemisessa yhteisössä tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin.

Keskeiset sisällöt

 • kieliprofiili ja kieliosaamisen tarpeiden kartoittaminen
 • oman alan tieteellinen teksti, sen ominaispiirteet ja tiedonhaku
 • lukustrategiat ja kriittinen lukeminen
 • lähteiden käyttö ja kirjoittaminen prosessina
 • ryhmäviestinnän ja palautevuorovaikutuksen perusteita, viestintävarmuus
 • esiintymistaidot.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • tunnistaa tieteellisen tekstin tunnuspiirteet ja osaa hyödyntää prosessityöskentelyä tekstin tuottamisessa
 • osaa hakea tarvitsemaansa tietoa erikielisistä teksteistä ja tiivistää sen selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
 • on tutustunut ryhmän toiminnan ja palautevuorovaikutuksen periaatteisiin ja osaa soveltaa niitä viestinnässään
 • tunnistaa omat kielelliset ja viestinnälliset resurssinsa ja ymmärtää, miten niitä voi kehittää
 • tuntee itselleen olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä ja tarkoituksenmukaisia apuvälineitä opinnoissaan.

Lisätietoja

Opetuskielet: suomi, englanti ja ruotsi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus