XVVX1001 Viestintävarmuuden kehittäminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojakso on suunnattu jännittämisen erilaisissa opiskelun viestintätilanteissa ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan jännittämistä ilmiönä ja erilaisia jännittämisen lieventämiskeinoja. Viestintävarmuutta kehitetään harjoittelemalla erilaisissa  vuorovaikutus- ja esiintymistehtävissä rakentavaa palautetta hyödyntäen. Keskeistä työskentelyssä on turvallinen, oppimista tukeva ilmapiiri. 


Keskeiset sisällöt

 • esiintymisen ymmärtäminen puhujan ja kuulijan välisenä vuorovaikutuksena
 • esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely
 • ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot
 • esiintymiseen valmistautuminen
 • vuorovaikutuksen rakentaminen kuuntelijoiden kanssa
 • harjoittelua erilaisissa vuorovaikutus- ja esiintymistehtävissä 

.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän
 • tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteitä ja tulee paremmin toimeen jännittämisensä kanssa erilaisissa viestintätilanteissa
 • tietää erilaisia jännittämisen lieventämisen keinoja ja osaa soveltaa niitä oman jännittämisensä säätelyyn erilaisissa viestintätilanteissa
 • ymmärtää palautteen merkityksen vuorovaikutusosaamisen ja viestintävarmuuden kehittämisessä
 • on vahvistanut viestintävarmuuttaan harjoittelemalla vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja 

Lisätietoja

Tälle erityiskurssille tulee täyttää erillinen hakemus. Hakemisesta kerrotaan tarkemmin toteutuskohtaisissa tiedoissa. 

Valintakriteerit opintojaksolle

 • Jännittämisen koetut vaikutukset opiskelukykyyn
 • Opiskelijan tavoitteet opintojaksolle
 • Mahdollisuus sitoutua opintojakson aikatauluun


OPS-kaudella 2020-24 opintojakson nimi oli XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus