XVVH1000 Vuorovaikutusosaamisen opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan keskeisiin viestinnän teorioihin ja sovelletaan niitä vuorovaikutusosaamisen opettamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin. Näitä harjoitellaan käytännössä erilaisin oppimistehtävin sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa.

Keskeiset opintosisällöt

 • ryhmän vuorovaikutus ja sen ohjaaminen  
 • esiintyminen vuorovaikutustilanteena
 • viestintävarmuus ja sen tukeminen
 • teknologia vuorovaikutusympäristönä
 • reflektointi, palaute ja arviointi oppimisen tukena. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on käynyt tämän opintojakson, hän

 • tuntee keskeisiä viestinnän teorioita ja jäsennyksiä sekä osaa soveltaa niitä vuorovaikutusosaamisen opetukseen ja ohjaukseen
 • osaa analysoida vuorovaikutusta ja hakea sekä antaa oppimista tukevaa palautetta
 • tuntee vuorovaikutusosaamisen arvioinnin käytänteitä
 • osaa huomioida moninaisuutta vuorovaikutustilanteissa. 

Esitietojen kuvaus

VIJP1010 Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet TAI VIJP1012 Vaikuttamisen ilmiöt viestinnässä ja mediassa SEKÄ oman alan kandidaatintutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Oppimateriaalit

 • S.-T. Murumäki & H. Haapamäki-Niemi (toim.) 2022. Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen opettamiseen ja oppimiseen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2022
 • POPS ja LOPS
 • sekä kurssilla osoitettu alan tutkimus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus