XKVB0002 Raakileesta graduksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojakso sopii sinulle, jos olet kirjoittanut gradutekstiä edes vähän ja sinulla on hahmotelma gradusi rakenteesta.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Raakileesta graduksi -opintojaksolla opiskelija saa välineitä keskeneräisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohtien työstämisessä vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla opiskelija

  • työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti, kirjoittamista tukevia harjoituksia hyödyntäen

  • osallistuu vertais- ja palautekeskusteluihin osana monitieteistä vertaisryhmää

  • pääsee hahmottamaan itseään oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan. 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaa valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus

  • tunnistaa oman gradunsa kehittämiskohteita ja osaa löytää niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa

  • on saanut valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäisen käsikirjoituksen. 

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on suomi. Työstettävän gradun kieli voi olla muukin kuin suomi.

Opintojakso sopii myös diplomityötä kirjoittaville opiskelijoille. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus