XES0005 Espanja 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.


Keskeiset opintojaksosisällöt

  • Tervehdykset
  • Itsensä esitteleminen
  • Kielioppi: olla-verbit ja yksinkertainen preesens, persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit, artikkelit, adjektiivit
  • Sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastukset

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa kertoa itsestään ja vastata arkipäiväisiin kysymyksiin yksikertaisilla lauseilla espanjaksi
  • ymmärtää keskeiset asiat espanjankielisistä lyhyistä teksteistä sekä keskusteluista, jotka käsittelevät hänelle tuttuja aiheita
  • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä espanjaksi
  • tiedostaa espanjankielisiin maihin liittyviä tapoja ja kulttuurisia näkökulmia
  • tietää erilaisia teknologisia apuvälineitä, joita voi hyödyntää kielen oppimisessa

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus