URAA009 Työllistyvyyttä edistävät opinnot (1–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso kokonaislaajuudessaan on mahdollista koostaa suorittamalla eri kursseja, jotka kuuluvat saman opintojakson alaisuuteen. Sisällöt vaihtelevat kulloisenkin kurssitarjonnan mukaan, liittyen esimerkiksi itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen.

Suoritustavat

Mahdollista suorittaa osallistumalla erilaisiin kurssikokeiluihin tai muihin -toteutuksiin, jotka vaihtelevat lukukausittain.

Lisäksi kurssisuoritus on mahdollista kerryttää osallistumalla erilaisiin yksittäisiin, työelämään tai yrittäjyyteen liittyviin tapahtumiin ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja/tai muussa kontaktiopetuksessa sekä kurssiin mahdollisesti liittyvien väli- ja lopputehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• hahmottaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia
• soveltaa aiemmin oppimaansa työelämänäkökulmasta
• tunnistaa ja kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia

Lisätietoja

Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus