TEKS4005 Monitieteinen projekti (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Monitieteinen projekti –opintojaksolla toteutetaan asiakasprojekti ryhmässä, jossa yhdistyy vähintään kaksi tieteenalaa.

Kuvaus

Opintojaksolla harjaannutaan työskentelemään eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä, jonka tavoitteena on toteuttaa yhteinen projekti. Työskentely sisältää mm. yhteisten tavoitteiden ja keskinäisen työnjaon neuvottelemista, työn edistymisen viestimistä monikielisesti ryhmässä ja asiakkaille sekä lopuksi projektin lopputuloksen esittelyä asiakkaille ja yhteisten johtopäätösten tekemistä. Projektityöskentelyssä vahvistetaan työelämävalmiuksia, kuten monikielisiä ja -kulttuurisia neuvottelu-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä epävarmuudensietokykyä.

Projekti voidaan toteuttaa mm. yliopiston tutkimusryhmien, yksiköiden tai yhteistyötahojen sekä ulkopuolisten yritysten tai sidostahojen toimeksiannosta.

Opintojaksoon kuuluu projektin viestinnän ja oman vuorovaikutusosaamisen kehittäminen Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) asiantuntijoiden tuella. Opiskelijat saavat opintojaksolla tukea monitieteisen projektin viestintään ja monialaisessa ryhmässä toimimiseen sekä tiimityön kehittämiseen että arvioimiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää eri alojen asiantuntijoista koostuvan ryhmän yhteistyön vahvuuksia ja haasteita projektityöskentelyssä
  • Osaa viestiä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti monikielisessä ja –kulttuurisessa ryhmässä
  • Osaa rakentaa dialogisesti yhteistä ymmärrystä ryhmässä ja neuvotella yhteisistä tavoitteista, toimintatavoista ja työnjaosta
  • Kykenee dokumentoimaan omia työtehtäviään ja viestimään niistä muille ryhmän jäsenille
  • Kykenee työskentelemään prosessimaisesti osana projektityötä
  • Ymmärtää oman toimintansa merkityksen projektin etenemiselle ja ryhmän toiminnalle
  • Kykenee asennoitumaan ja motivoitumaan projektityöskentelyyn, vaikka projekti ei liittyisi täysin omaan asiantuntija-alaan
  • Osaa reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa asiantuntijatyössä.

Lisätietoja

Projekti suositellaan tehtävän ryhmässä, jossa on kaksi tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-vaiheen opiskelijaa sekä muiden alojen opiskelijoita. Opintojakson projektissa jokaisen tulee perehtyä oman alan ulkopuolisiin sisältöihin sekä viestiä ja tehdä yhteistyötä toisen alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakson suorittamiseen kuuluu päiväkirjatyöskentelyä. Päiväkirjaan kirjataan projektin kaikki vaiheet, projektissa toteutetut tehtävät sekä oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi.

Opintojakso on tarkoitettu tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelman opiskelijoille. Mukaan toivotaan myös muiden alojen opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita, joista muodostuu puolet opintojakson opiskelijaryhmästä. Muiden alojen opiskelijat ja vaihto-opiskelijat voivat olla opinnoissaan kandidaatti- tai maisterivaiheessa.

Esitietojen kuvaus

Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelman opiskelijoiden esitiedot: Kurssin aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on suoritettuna syventävistä opinnoista sekä toisen opintokokonaisuuden opinnoista molemmista vähintään 15 op.

Muiden alojen opiskelijoiden esitiedot: Opiskelija voi olla opinnoissaan kandidaatti- tai maisterivaiheessa, mutta kandidaatintutkintoa tekevällä opiskelijalla tulee olla opintoja suoritettuna vähintään 120 opintopistettä.

Vaihto-opiskelijoiden esitiedot: Opintojaksolle ilmoittautuvat vaihto-opiskelijat haastatellaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Monitieteisen projektin toteutus (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus