PSYA1903 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojakso käsittelee sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia erityiskysymyksiä ja tuen tarpeita.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuteen, erilaisiin jäsennystapoihin, käsitteistöön, teoreettisiin viitekehyksiin sekä aihetta koskeviin tutkimukseen ja käytännöllisiin näkökulmiin. Sukupuolta ja seksuaalisuutta lähestytään henkilökohtaisina, kokemuksellisina ja sosiaalis-kulttuurisina ilmiöinä, jotka muotoutuvat yhteiskunnallisten käytäntöjen, normien ja valtasuhteiden puitteissa. Lisäksi syvennytään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia erityiskysymyksiin liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, perhe- ja ihmissuhteisiin, elämänkulun vaiheisiin ja tuen tarpeeseen. Näitä edellä mainittuja näkökulmia suhteutetaan ammatillisiin kohtaamisiin psykologian alan työtehtävissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) selittää ja eritellä sukupuolta ja seksuaalisuutta ilmiöinä, jotka ovat sekä kokemuksellisia ja identiteetteihin liittyviä että sosiaalis-kulttuurisesti tuotettuja ja valtasuhteisiin kytkeytyviä, 2) määritellä ja erotella sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä teoreettisia näkökulmia ja käyttää ilmiöihin liittyvää käsitteistöä, 3) tunnistaa ja arvioida sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia erityiskysymyksiä liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, läheissuhteisiin, elämänkulun vaiheisiin ja tuen tarpeeseen ja 4) arvioida ja suhteuttaa em. tietoja psykologian alan työtehtävissä ja asiakkaiden kohtaamisissa.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian tutkinto-ohjelmissa (PsK + PsM/FM) opiskeleville ja tulee opetusohjelmaan vuosittain, jos löytyy sijaisopettaja nimelliselle vastuuopettajalle.

Oppimateriaalit

  • Verkkoluennot JA/TAI

  • Vuosittaisessa opetusohjelmassa ilmoitettava muu oppimateriaali, joka voi olla esimerkiksi oppikirja(t), artikkelikokoelma, www-sivusto(t) tai näiden erilaiset yhdistelmät. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan perustuen asteikolla hylätty-hyväksytty
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta