ODKA2320 Reflektoiva ja tutkiva draamaopettaja (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

• Draamaopettajan ammatillinen, pedagoginen ajattelu ja toiminta

• Oman oppimisen reflektointi

• Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena

• Oma asiantuntijuus ja dialogisuus opiskelijoiden oppimisen tukena

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKA2310 ja ODKA2320 suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvata omaa ammatillisen identiteetin kasvuprosessia

• osaa kuvata omaa opetusfilosofiaansa ja sen perusteita

• hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa

• osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa

draamaopettajana yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

Anttila, E. (toim.) 2011. Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja Ilmaisu, Teos, Tekeminen. Hamina: Akatiimi Oy.

Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Johnston, D. 2017. Theatre and phenomenology: Manual philosophy. London: Palgrave Macmillan Education.

Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Naughton, C., Biesta, G. & Cole, D. R. (. R. (2017). Art, artists and pedagogy: Philosophy and the arts in education. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.

Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Helsinki: Palmenia.

Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice Bristol: Intellect.

Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.

Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press.

Schonmann, S. (ed.) 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam: Sense Publishers.

Venäläinen, P. 2019. Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Portfolioseminaari, reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimisportfolio, oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus