LYTS015 Pro gradu-tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
  • tuntee tieteenalan keskeisen kirjallisuuden sekä omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän kirjallisuuden
  • hallitsee tieteenalan teoreettiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan tutkielmaansa
  • hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet tutkimustehtävän itsenäisestä muotoilusta menetelmien valintaan ja -käyttöön, analyysiin ja tulosten raportointiin
  • tuntee ja osaa soveltaa tieteen tutkimuseettisiä periaatteita
  • hallitsee akateemisen asiatekstin kirjoittamisen. 

Lisätietoja

Suoritetaan yhtäaikaa LYTS014 Pro gradu -seminaarin kanssa. Seminaarin voi aloittaa syys- tai kevätlukukauden alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
<p>Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointikehikkoa ja -lomaketta, mitkä ovat löydettävissä yliopiston nettisivuilta opiskelijan ohjeista.</p>
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäisen tutkimustyön tekeminen ohjaajien ohjauksessa.

Opetus