LPES024 Luontoliikunta (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Erilaisten luontoliikuntamuotojen harjoittelu ja taitojen kehittäminen.
Luontoliikunnan ja suunnistuksen opettaminen erilaisille oppilasryhmille.
Toiminnallisen seikkailuopetuksen järjestäminen koululuokalle.


Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Harjoituksia 56 tuntia (suunnistus/retkeily / seikkailu 28 tuntia, erilaiset luontoliikuntamuodot / seikkailupäivä 28 tuntia)
Itsenäinen työskentely

Luentojen ja harjoitusten suorittaminen, seikkailupäivän raportointi, suunnistuksen reitinvalinta-analyysi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 %, tiedot, taidot ja kirjalliset tehtävät 30 %, harjoitusten valmistelu ja toteutus 30 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää eri luonto- ja seikkailuliikuntamuotojen moninaisuuden.
  • osaa turvallisen, ympäristöä kunnioittavan luontoliikunnan ja retkeilyn periaatteet.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia luontoliikunnassa ja suunnistuksessa erilaisille oppilasryhmille.
  • osaa eriyttää toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
  • tuntee luontoliikuntaympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden elementit.
  • kehittää tunne- ja vuorovaikutusosaamistaan käytännön opetustilanteissa.
  • tiedostaa luontoliikunnan mahdollisuudet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi suunnistus ja kesäretki, LPEA004 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi suunnistus ja retkeily

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Suunnistus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Seikkailuliikunta (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus