LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan tutkimusaineistojen hallinnan perusteisiin osana vastuullista tiedettä. Opintojaksolla tuotetaan ohjatusti aineistonhallintasuunnitelma omaa opinnäytettä varten.

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusta ja aineistonhallinnan suunnittelu on osa tutkimuksen suunnittelua. Aineistonhallintasuunnitelma auttaa huomioimaan olennaiset käytännölliset, eettiset ja lailliset näkökulmat, joita aineistoihin voi liittyä. Aineistonhallinta auttaa tekemään luotettavampaa, järjestelmällisempää ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattavaa tutkimusta.

Avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden mukaisesti harkitaan, onko aineisto mahdollista julkaista ja opitaan, mitä aineiston mahdollinen avaaminen jatkokäyttöä varten tarkoittaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vastata seuraaviin kysymyksiin oman tutkimusaineistonsa osalta:

  • Millaiseen aineistoon tutkimus perustuu? Millaista aineistoa opiskelija kerää, tuottaa tai käyttää uudelleen?
  • Kuinka toimia, jos aineistoon liittyy sopimuksia, lupia tai tekijänoikeuksia?
  • Onko aineistossa henkilötietoja ja jos on, millaisia eettisiä ja laillisia seikkoja henkilötietojen käsittelyssä tulee huomioida?
  • Miten aineisto kuvaillaan ja sen käsittely dokumentoidaan niin, että aineisto on ymmärrettävässä muodossa ja sen käsittely on systemaattista?
  • Kuinka aineistoa säilytetään ja käsitellään tietoturvallisesti?
  • Mitä aineistolle tapahtuu opinnäytteen julkaisemisen jälkeen? Jos aineisto hävitetään, kuinka se tehdään turvallisesti? Jos aineisto on mahdollista julkaista jatkokäyttöä varten, mitä tällöin pitää ottaa huomioon jo aineistonhallinnan suunnitteluvaiheessa?

Lisätietoja

Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan esimerkiksi haastatteluita ja kyselyitä tai mitä tahansa muuta aineistoa, jota tutkimuksessa analysoidaan. Opintojaksolla ei käsitellä varsinaisesti tutkimusmenetelmiä tai aineiston keräämiseen liittyviä asioita, kuten haastatteluiden tekemistä.

Opintojaksolla on vaihtoehtoinen suoritustapa työelämälähtöisestä näkökulmasta.

Opintojakso järjestetään syksyisin ja keväisin.

Kurssi kannattaa suorittaa siinä vaiheessa, kun tutkimusaineiston kerääminen on ajankohtaista.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso kannattaa suorittaa opinnäyteseminaarin yhteydessä ennen kuin alat kerätä tai käsitellä tutkimusaineistoa.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan tehtävänannon mukainen aineistonhallintasuunnitelma.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus