KTTA2160 Makrotaloustiede I (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Miksi maiden välillä on eroja elintasossa tai mistä suhdannevaihtelut johtuvat? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia "Makrotaloustiede I" opintojaksolla.

Kuvaus

Luentokurssi jakaantuu kahteen osaan: pitkän aikavälin kestävä talouskasvu ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Kasvuosan keskeinen sisältö muodostuu ns. Solowin kasvumallista ja talouskasvun syvistä tekijöistä. Suhdanneosan keskeistä sisältöä ovat aggregaattitason suhdannevaihtelumallit kuten suljetun talouden IS-LM-malli ja sen laajennukset.

Kurssi tukee erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 • Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 • Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Opintojakso rakentaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa siitä, miten maiden välisiä elintasoeroja voitaisiin mahdollisesti kaventaa ja miten vahingollisia suhdannevaihteluita talouspolitiikalla tasata. Myös talouskasvun ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä tarkastellaan.

Osaamistavoitteet

Sisällöllinen osaaminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • valita kuhunkin tarkasteltavaan makrotalouden ilmiöön sopivan mallin
 • tarkastella talouden pitkän aikavälin kasvu-uraan vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa talouskasvun taustalla olevat välittömät ja syvät tekijät
 • tarkastella talouden lyhyen aikavälin suhdanteeseen vaikuttavia tekijöitä
 • analysoida talouspolitiikkatoimenpiteiden vaikutuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä


Työelämä- ja metataidot. Opintojakso tukee opiskelijan:

 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisu
 • tiedon analysointi ja arviointi
 • syy-seuraussuhteiden hahmottaminen

Lisätietoja

Suositeltu ajoitus taloustieteen opiskelijoille: 2. opintovuosi

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi, KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään pääosin teosta: Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2021. Macroeconomics: A European Perspective, 4th Edition. Pearson.

Lisäksi käytetään soveltuvin osin teosta: Acemoglu, D. Laibson, D., List, J. A. 2022. Macroeconomics, Global Edition, 3rd Edition. Pearson.

Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Kirjallisuus

 • Blanchard, O., Amighini, A., Giavazzi, F. 2021. Macroeconomics: A European Perspective, 4th Edition. Pearson Education Limited; ISBN 13: 978-1-292-36089-8
 • Acemoglu, D. Laibson, D., List, J. A. 2022. Macroeconomics, Global Edition, 3rd Edition. Pearson Education Limited; ISBN 13: 978-1-292-41213-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentokurssi tarjotaan vain suomeksi.
Arviointiperusteet:
Luentokurssin arviointi koostuu useista osista (tentti, ryhmätyöt, harjoitukset)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti tarjotaan suomeksi ja englanniksi.
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (8 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta