KLSY1000 Työharjoittelu Suomessa (1–15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, englanti, suomi, ranska, venäjä, ruotsi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opiskelija työskentelee opintojaan vastaavissa tehtävissä Suomessa ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin. Ota yhteyttä opintosuuntasi vastuuopettajaan sopiaksesi harjoittelun sopivuudesta ja saadaksesi lisäohjeita.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso ja raportti.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
  • osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
  • kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan

Lisätietoja

Työssäoppimisjakso, johon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen.

Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä Moodleen mielellään viimeistään kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon (KLSY012). Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n. 130 työtuntia) saa 5 op. Työharjoittelua voidaan kirjata maksimissaan 15 op.

Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovit etukäteen opintosuuntasi vastuuopettajan kanssa. Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus opiskelijan, harjoittelupaikan ja laitoksen yhteistyönä harjoittelujärjestelmään. Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Osaan harjoittelupaikoista voi hakea laitokselta harjoittelutukea. Harjoittelutuki maksetaan harjoittelijan palkkana, ja laitos myöntää sen vain opintosuuntiensa opiskelijoille. Harjoittelutuen saajien määrä vaihtelee vuosittain laitoksen resurssien mukaan. Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Opettajaksi opiskeleville ei myönnetä harjoittelutukea. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi pohjautuu opiskelijan kirjoittamaan raporttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–15 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus