KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus, arvopaperimarkkinaoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely ja immateriaalioikeus. Opintojaksolla painotetaan yritysoikeudellista näkökulmaa ja on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tärkeimmät varallisuusoikeudelliset käsitteet
- tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
- esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta, saamisoikeutta, arvopaperimarkkinaoikeutta, kuluttajansuojaa ja immateriaalioikeutta koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
- tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet.

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Lisätietoja

Kontaktiopetus, syyslukukausi 1. periodi. Kurssi arvioidaan tentin perusteella.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Oppimateriaalit

Hoppu, E, Hoppu, K & Hoppu, K (2020 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet.

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Hoppu, E, Hoppu, K & Hoppu, K (2020 tai uudempi) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Kurssi arvioidaan tentin perusteella
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus