JYUM005 Kansainvälisen pienryhmän ohjaaminen / vaihto- ja vierailevat opiskelijat (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. Lue lisää kv-tutoroinnista osoitteesta http://r.jyu.fi/tutoring.

Kuvaus

Sisältö

Valmentaminen kansainvälisen pienryhmäohjaajan tehtäviin ja toimiminen pienryhmäohjaajana. Kv-tutoreille järjestetään koulutus ja verkostoitumistapahtuma. Koulutukseen osallistuminen on pakollinen kv-tutoreille, mutta osallistuminen verkostoitumistapahtumaan on vapaaehtoinen. Näiden lisäksi kv-tutoreille järjestetään myös palautetilaisuus. 


Koulutuksen sisältöinä ovat tutorin velvollisuudet ja vastuut, yliopistoyhteisön toiminta, kulttuurienvälinen viestintä ja erilaisten kulttuurien kohtaaminen, kansainvälisen pienryhmän ohjaajana toimiminen, kv-opiskelijoiden vastaanotto sekä kv-opiskelijoita koskevat käytännön asiat ja heille suunnatut palvelut. Koulutuksen aikana keskustellaan myös ajankohtaisista asioista ja esiin nousseista haasteista. Kv-tutorit saavat neuvoa ja tukea tutoroinnin aikana. Palautetilaisuudessa kerätään palautetta kv-tutoreilta ja keskustellaan siitä.

Suoritustavat

Opintojakson suorittaminen edellyttää seuraavaa:

- Kansainvälisten vaihto- ja vierailevien opiskelijoiden pienryhmän ohjaaminen lukukauden alussa
- Kv-tutorkoulutukseen osallistuminen
- Raportin laatiminen kv-tutoroinnista. Raportin tulee olla kahden-kolmen sivun mittainen raportti ja siinä tulee vastata vähintään seuraaviin kysymyksiin:


- Milloin, kuinka usein ja kenelle opiskelija on toiminut kv-tutorina?
- Mitä tehtäviin kuului?
- Mitä opiskelija on oppinut tutorina toimimisesta, esim. vuorovaikutustaidot, kansainvälinen kokemus, yhteistyötaidot?
- Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
- Miten kansainvälistä tutortoimintaa tulisi opiskelijan mielestä kehittää?
Lisäksi opiskelijan tulisi reflektoida raportissaan tutorina toimimista tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. Raportti palautetaan tiedekunnan opintoasiainpäällikölle.

Osaamistavoitteet

Kv-tutorkoulutuksen käytyään osallistuja
- tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa kv-tutorina
- osaa ohjata kansainvälistä opiskelijaryhmää ja suunnitella kv-tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena sekä toimia yhteistyössä muiden kv-tutorien kanssa
- osaa hakea tietoa ja ratkaisuja kysymyksiin ja ongelmiin oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja sekä ohjaa kv-opiskelijoita toimimaan samoin
- osaa neuvoa kv-opiskelijoita yliopistoon ja asuinympäristöön liittyvissä käytännön kysymyksissä
- osaa ottaa huomioon kulttuurienväliset eroavaisuudet viestinnässä ja toiminnassa
- osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien kv-opiskelijoiden kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. Lue lisää kv-tutoroinnista osoitteesta http://r.jyu.fi/tutoring.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää kansainvälisen ryhmän ohjaajana toimimista, kv-tutorkoulutukseen osallistumista sekä raportin laatimista kv-tutoroinnista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Suoritus on hyväksiluettava. Tästä opintojaksosta ei järjestetä opetusta. (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta