HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla opit taitoja, joiden avulla voit ylläpitää ja edistää sekä opiskeluhyvinvointiasi että opiskelukykyäsi.

Kuvaus

 • Opiskelukyky ja minäpystyvyys
 • Tunteiden säätelystä resilienssiä opintoihin
 • Vuorovaikutus opiskeluarjen hyvinvointitekijänä
 • Opiskeluintoa! – Työkaluja realistiseen ajankäyttöön ja stressinhallintaan
 • Yliopisto-opiskelussa tarvittavat akateemiset opiskelutaidot
 • Psyykkinen tasapaino ja mielen hyvinvointi yliopisto-opiskelijan voimavaroina
 • Hyvinvoinnin haasteet ja hyvinvointitaidot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet opiskeluhyvinvoinnista ja -kyvystä huolehtimiseen sekä yliopistossa tarvittavista akateemisista opiskelutaidoista
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa minäpystyvyyttä korkeakouluopiskelijana
 • opiskelija ymmärtää opiskelu- ja työkyvyn merkityksellisyyden omallehyvinvoinnille
 • opiskelija löytää keinoja uupumuksen, stressin ja itseohjautuvuuden hallintaan
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa opiskeluhyvinvoinnin kannalta
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia opintoihin ja opiskeluun liittyviä ongelmia

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa joko kokonaan verkossa itsenäisesti katsomalla eri sisältöjen luentotallenteet tai osallistumalla liveluentoihin. Molemmissa toteutuksissa opiskelijat tekevät saman määrän itsenäisiä tehtäviä. Muista ilmoittautua joko liveluentoryhmään (vaihtoehtoina kolme toteutusajankohtaa) tai itsenäisesti suorittavien ryhmään.

Oppimateriaalit

 • Luentodiat ja luentotallenteet
 • Luentoihin liittyvä oheismateriaali
 • Tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää kahdeksan luentoihin perustuvan tehtävän ja loppureflektoinnin tekemistä. Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus