FILS7005 Maisterintutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet

  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti

  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan

  • valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston (tai laatia tutkimustehtävään sopivan työnäytteen)*

  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää (tai näkökulmaa)* tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa

  • esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti

  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

  • raportoida tutkimuksen tieteenalan konventioiden mukaisesti ja asiatyyliä noudattaen

  • hallita työskentelyprosessinsa

  • noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa 


* merkityt kohdat sulkeissa koskevat monimuototutkielmia 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely, ohjaus
Arviointiperusteet:
Tiedekunnan arviointikriteerit maisterintutkielmalle
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi

Opetus